Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Araştırma Merkezi Stratejik Eylem Planı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2024-2028 Yılı Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi, Stratejik Eylem Planı

Özet:

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi, 1992 yılında ÇOMÜ Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezin misyonu, kuruluş kararına uygun olarak Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve inkılapçı kişiliği ile eşsiz önderliğini araştırmak, Çanakkale Savaşları'nda Büyük Atatürk’ün cephelerde kazandığı kesin zaferle tarih sahnesine bir güneş gibi doğmasını ve Milli Mücadele için ilk ışık olmasını vurgulamak, Çanakkale Savaşları ile ilgili Türkçe ve diğer dillerde yazılmış belgeleri toplayarak değerlendirmek ve arşivlemek, Atatürk ve Çanakkale Savaşları'nın belgelerini uluslar arası platforma çıkartmak, Çanakkale Savaşları'nı ve zaferini, genç nesillere tüm yönleriyle anlatmak, Çanakkale Savaş Alanları ve Şehitlikleri gençlerimizin yerinde görmelerini ve incelemelerini sağlamak, dünya devletlerinin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu o günkü durum göz önüne alınmak suretiyle zaferin ne şartlar altında gerçekleştirildiğini kavratmak, Atatürk ve Çanakkale Savaşları ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel işbirliği yapmaktır. Bu bağlamda Çanakkale Muharebeleri'yle ilgili bilimsel bir altyapı oluşturmak ve literatürü zenginleştirmek, harp sahasını bilen ve kılavuzluk edebilecek tarihçi uzmanlar yetiştirmek, konuyla illgili akademik yayınları üniversiteye kazandırmak temel hedefler arasındadır. 

. Çanakkale kenti Türk ve dünya tarihinde derin izlere sahip olmasının yanında Akdeniz Boğazı'na ev sahipliği yapması ve boğazda antik dönemlerden 1915'e dek sayısız savaş-sefer görmesi sebebiyle coğrafi ve stratejik açıdan çok önemli bir bölgede bulunmaktadır. Çanakkale'nin stratejik olarak coğrafi önemi dolayısıyla araştırmacılar için sürekli esin kaynağı olmaya devam etmektedir. 

Doç. Dr. Barış Borlat

Araştırma Merkezi Müdürü

Amaç

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi, 1992 yılında ÇOMÜ Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezin amacı, kuruluş kararına uygun olarak Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve inkılapçı kişiliği ile eşsiz önderliğini araştırmak, Çanakkale Savaşları'nda Büyük Atatürk’ün cephelerde kazandığı kesin zaferle tarih sahnesine bir güneş gibi doğmasını ve Milli Mücadele için ilk ışık olmasını vurgulamak, Çanakkale Savaşları ile ilgili Türkçe ve diğer dillerde yazılmış belgeleri toplayarak değerlendirmek ve arşivlemek, Atatürk ve Çanakkale Savaşları'nın belgelerini uluslar arası platforma çıkartmak, Çanakkale Savaşları'nı ve zaferini, genç nesillere tüm yönleriyle anlatmak, Çanakkale Savaş Alanları ve Şehitlikleri gençlerimizin yerinde görmelerini ve incelemelerini sağlamak, dünya devletlerinin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu o günkü durum göz önüne alınmak suretiyle zaferin ne şartlar altında gerçekleştirildiğini kavratmak, Atatürk ve Çanakkale Savaşları ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel işbirliği yapmaktır.

Kapsam:

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi tarafından sunulan stratejiler ve hedefler; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi stratejik hedefleri kapsamında merkezimizin kurumsal misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri gözetilerek hazırlanmıştır. Merkezimiz 2024-2028 yılı planlamasını Atatürk'ü, Atatürk'ün Çanakkale Muharebeleri'ndeki büyük rolünü ve Çanakkale Muharebeleri'ni araştırmak üzerine kurgulamıştır.

Planlama Süreci ve Uygulama:

Stratejik Planlama süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

 • Stratejik plan çalışmaları için verilerin elde edilmesi ve gerekli alt yapının sağlanması.
 • Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi'nin Swot Analizinin yapılması
 • Programın güçlü Yönleri
 • Programın zayıf yönleri
 • Fırsatlar
 • Tehditler
 • Swot Analizinin Değerlendirilmesi 
 • Misyon, vizyon, temel değerler ve politikaların gözden geçirilmesi
 • Fonksiyonel hedeflerin güncellenmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi
 • Elde edilen sonuçların geri bildiriminin sağlanması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tanıtımı

03 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Trakya Üniversitesi'nden devredilen Çanakkale Eğitim Fakültesi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu ile öğretime başlamıştır. Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Türkiye Cumhuriyeti çağdaş değerlerine bağlı davranış, çalışma ve yönetim anlayışıyla; Troia, Gelibolu, Alexandreia Troas, Assos, Kaz Dağları, Çanakkale Savaşları, Çanakkale Boğazı, SİT Alanları gibi tarihe mal olmuş varlıkların, değerlerin şekillendirdiği barış ve kültür kenti Çanakkale’nin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayan akademik ve sosyal etkinlikleriyle; Özgür, demokrat kişilikli, girişimcilik kültürüyle donatılmış, uyumlu, derslere ve araştırmalara katılımı yüksek, ekip çalışmasına yatkın, Çanakkale, Türkiye ve dünya sorunlarına ve değerlerine duyarlı, kurumsal katkı sağlayan, sosyal, mesleki ve akademik beklentileri karşılayan öğrencileriyle Teknolojik altyapı lojistiğiyle azami özenle ders veren, öğrenciye liderlik yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan, bildiri sunan, akademik etkinlik organize eden, yakın ve uzak çevreyle sürdürülebilir sosyal, mesleki diyalog kuran, kurumsal katkı için proje önerme motivasyonu yüksek öğretim üyeleriyle; Akademik yükseltmeyi ve değerlendirmeyi objektif kılan uluslararası normlardaki kriterleriyle; Eğitim-öğretim, araştırma, sosyal ve akademik etkinlik, çevre koordinasyonu, öğrenci beklentileri, büyüme ve geliştirme konularında yüksek motivasyonla lojistik katkı sağlayan idari kadrosuyla “SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANSI VE GELİŞMEYİ REFERANS YAPAN ÜNİVERSİTE OLMAK” “Dünya kenti Çanakkale” vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte uluslararası akademik çevreden katılımın arttığı sempozyum, kongre, araştırma vb. akademik etkinlik ve organizasyonlarıyla; Fakülte, Yüksekokullar, MYO’ları düzeyinde ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim veren, yayın yapan, performansı uluslararası normlara göre değerlendirilen idealize sayı ve nitelikteki akademik kadrosuyla; İş dünyası, kamu, STK’lara bilim tarihi, felsefesi ve metodolojisiyle donatılmış araştırmacı, insan kaynağı ve yönetici, üniversiteye akademik kadro yetiştirmeye odaklanmış lisansüstü programlarıyla; Türkiye’nin girişimci, iş dünyasının insan kaynağı ve yönetici, ara elemanı ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki ders programlarına sahip Fakülte, Yüksekokul, MYO’larıyla; Her öğrenciyi aktif üyesi yapan, sosyal öğrenme ve kendi kendine öğrenmeyi kurumsal öğrenmeye eklemleyen, kurumsal sorunlara çözüm üreten, sosyal zaman sağlayan, uluslararası öğrenci değişimine katkı sağlayan öğrenci topluluklarıyla “ULUSLARARASI AKADEMİK TOPLULUKLAR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİLEŞİM SAĞLAYAN DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLMAK.

Üniversitemizin Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası: 

Misyon: Alanında öncü ve girişimci bireyler yetiştiren, Ar-Ge odaklı, uygulamaya dönük, çok disiplinli ve proje tabanlı araştırmalar üreten, paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler geliştiren, “Kalite odaklı ve yenilikçi bir üniversite olmak”
Vizyon: Özgürlükçü, yenilikçi ve girişimci yönüyle kalite odaklı gelişmeyi hedefleyen ve araştırma temelli “Uluslararası alanda güçlü bir üniversite olmak”.
Temel Değerlerimiz: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, bulunduğu coğrafyada kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları ile yüksek değerlere sahip bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir. Bu Değerlerimiz: Adalet ve liyakat, aidiyet, milli tarih şuuru, demokratik katılımcılık, düşünce ve ifade özgürlüğü, etik davranış, evrensel değerlere saygı, farklılıklara saygı, girişimcilik, yenilikçilik ve yaratıcılık, hesap verebilirlik iş birliği, dayanışma ve pylaşma, kalite kültürü, kentle bütünleşme, şeffaflık, tarihine ve coğrafyasına sahip çıkma, verimlilik, yaşam boyu öğrenme vb.

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi'nin Tanıtımı:
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi, 1992 yılında ÇOMÜ Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezin misyonu, kuruluş kararına uygun olarak Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve inkılapçı kişiliği ile eşsiz önderliğini araştırmak, Çanakkale Savaşları'nda Büyük Atatürk’ün cephelerde kazandığı kesin zaferle tarih sahnesine bir güneş gibi doğmasını ve Milli Mücadele için ilk ışık olmasını vurgulamak, Çanakkale Savaşları ile ilgili Türkçe ve diğer dillerde yazılmış belgeleri toplayarak değerlendirmek ve arşivlemek, Atatürk ve Çanakkale Savaşları'nın belgelerini uluslar arası platforma çıkartmak, Çanakkale Savaşları'nı ve zaferini, genç nesillere tüm yönleriyle anlatmak, Çanakkale Savaş Alanları ve Şehitlikleri gençlerimizin yerinde görmelerini ve incelemelerini sağlamak, dünya devletlerinin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu o günkü durum göz önüne alınmak suretiyle zaferin ne şartlar altında gerçekleştirildiğini kavratmak, Atatürk ve Çanakkale Savaşları ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel işbirliği yapmaktır. Bu bağlamda Çanakkale Muharebeleri'yle ilgili bilimsel bir altyapı oluşturmak ve literatürü zenginleştirmek, harp sahasını bilen ve kılavuzluk edebilecek tarihçi uzmanlar yetiştirmek, konuyla illgili akademik yayınları üniversiteye kazandırmak temel hedefler arasındadır. 

Bina ve Tesisler:
AÇASAM halihazırda güncel olarak, geçmişin ''eski rektörlük'' binasının, bugün ise ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile aynı bina içinde, iskele meydanında yer almaktadır.

İç Paydaşlar:

 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü,
 • Üniversitemizde disiplinlerarası Askeri Tarih ile müşterek çalışmalar yapan ilgili birimler.
 • ÇOMÜ Türkiye-Avustralya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dış Paydaşlar: 

 • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı,
 • Belediyeler,
 • Valilikler,
 • İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
 • Opet 
 • Diyanet İşleri Başkanlığı.

Birim Durum Analizi:
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi; devlet kurumları, özel kuruluşlar ve belediyeler ile işbirliği içindedir. Merkezimiz bünyesinde yürütülen ve tamamlanan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. Bu projeler Çanakkale şehitlik sahasının ihyasına, Çanakkale harp sahasının turizm açısından yeniden kazandırılmasına, Çanakkale Muharebeleri'nin ulusça anlaşılmasına ve bu noktada bilinç kazandırılmasına dayanmaktadır.
1- Tekirdağ Valiliği tarafından hayata geçirilen Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği için akademik destek verilmiştir.
2- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Müstecip Onbaşı hakkındaki çalışmaya akademik destek verilmiştir.
3- Araştırma Merkezimiz bünyesinde hazırlanan ve uluslararası indekslerce aranan ''Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı'' dergisi her yıl iki defa yayımlanmaktadır.
4- Araştırma Merkezimiz ve ÇOMÜ TV işbirliğinde her ay ''Kent ve Tarih Sohbetleri'' düzenlenmektedir.
5- İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nın 18 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Çanakkale Savaşı tanıtım filmine akademik danışmanlık yapılmıştır.
6- Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisini konu alan ''Büyük Tertip'' belgeseline akademik danışmanlık sağlanmıştır.
7- Biga Belediyesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan Bigalı Mehmet Çavuş belgeseline akademik destek sağlanmıştır.
8- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan ''Mustafa Kemal Yolu Projesi''ne akademik destek verilmiştir. 
9- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan Bigalı Kalesi Restorasyonu'na akademik destek verilmiştir. 
10- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ihya edilen ve turizme kazandırılan Zığındere Harp Yolu çalışmaları için akademik destek verilmiştir.

Fiziki Altyapı ve İmkanlar: 
Araştırma merkezi halihazırda eski rektörlük binasında, iskele meydanında bulunmaktadır. Haricinde başka yerde çalışma merkezi/ofisi bulunmamaktadır. 
Mali Kaynak Analizi:
Çalışma merkezimizin herhangi bir mali kaynağı yoktur.
SWOT Analizi:
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi'nin Güncel SWOT analizi
Güçlü Yönleri: 
Çanakkale Savaşı'nda uzman araştırmacı akademisyenlerin bulunması,
Merkezin Çanakkale harp sahasına oldukça yakın bir konumda yer alması ve doğrudan arazi çalışması yapılabilmesi,
Diğer kamu ve özel kurumlarla işbirliğine açık çalışabiliyor olması,
Çanakkale halkı için projeler üretilmesi (şehitliklerin ihyası, turizme kazandırılan yeni harp güzergâhları, ziyaret edilebilecek yeni anıtlar ve tarihsel noktalar)
Zayıf Yönleri: 
Merkeze herhangi bir mali kaynak desteği olmaması,
Harp sahası çalışmaları ve gidilecek güzergâhlar için araç olmaması,
Çalışmaları daha aktif şekilde yürütebilmek ve tanıtabilmek için idari personelinin olmaması.
Fırsatlar: 
Merkezin kamu ve özel kurumlarla müşterek çalışmalar yürütebiliyor olması,
merkezin Çanakkale Savaşı harp sahasına oldukça yakın bir noktada yer alması.
Stratejik Amaçlar: 
1- İç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi
2- İç ve dış paydaşlarla olan ilişkileri etkin kılmak
3- Çanakkale Muharebeleri çalışma alanında bilimsel faaliyetlerde ev sahibi olmak
İzleme ve Değerlendirme: 
Merkezimiz Çanakkale Muharebeleri araştırmaları açısından oldukça kıymet arz etmekle birlikte, merkezimizin herhangi bir gelir kaynağı olmaması sebebiyle bazı şartlarda muhtelif çalışmalar yapılamamakta ve/veya eksik kalmaktadır. Benzer şekilde merkez bünyesinde sekreterlik faaliyetleri için herhangi bir personel bulunmadığından tüm yazışma, resmi evrak hazırlama, web tasarım vb işler merkez müdür ve müdür yardımcısına kalmaktadır. Bu da çalışma hızı açısından sıkıntı yaratmaktadır.