Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Yönetmelik

 

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.1994 Resmi Gazete Sayısı: 21919

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK VE ÇANAKKALE SAVAŞLARINI

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Kuruluş

Madde 1 – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7inci maddesinin d/2 bendi gereğince “Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

Amaç 

Madde 2 — (Değişik: RG-13/11/2000-24229) Büyük Önder Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve devrimci kişiliğini araştırmak Atatürk’ün Çanakkale Savaşlarındaki rolünü, savaşların Türk ve Dünya Tarihi açısından önemini araştırmak. Bu konuda yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış, belge ve eserleri toplayarak bir dokümantasyon merkezi oluşturmak, yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek. Atatürk ve Çanakkale Savaşları konusunda yurtiçi ve yurtdışındaki resmi bilimsel kurum ve üniversitelerle işbirliği yapmak.

Çalışmalar

Madde 3 – Yukarıdaki amaç doğrultusunda, Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını

Araştırma Merkezi:

a)Atatürk ile ilgili Türkçe ve diğer dillerde yazılmış her türlü yayınları araştırır.

b)Atatürk ile ilgili belgeleri uluslararası platforma çıkarır.

c)Atatürkçülüğün milli ve milletlerarası niteliklerini belirleyerek 20. yüzyılda mazlum milletlere nasıl ışık tuttuğunu gösterir.

d)Çanakkale Savaşları ile ilgili Türkçe ve diğer dillerde yazılmış her türlü yayınları araştırır.

e)Çanakkale Savaşları ile ilgili belgeleri uluslar arası platforma çıkarır.

f) Atatürk ve Çanakkale Savaşları ile ilgili belgeleri, dökümanları merkeze toplar. Bu alandaki araştırmaları kolaylaştırmak için bir dökümantasyon ve arşiv merkezi kurar.

g)Bu faaliyetlerle ilgili amaçlarını gerçekleştirmek için kongreler, konferanslar,sergiler ve her türlü bilimsel toplantı ve geziler düzenler, çalışmaları teşvik için yarışmalar tertip eder, kitap, makale ve benzeri yayınlar yapar.

h)Araştırma merkezi ile resmi ve özel kamu kuruluşları arasında dayanışma, araştırma ilişkileri kurar. Yurt içinde ve yurt dışındaki araştırma ve eğitim kurumları ile işbirliği yapar. Ayrıca bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan, bilim adamlarından yararlanılır.

i) Türk gençlerini günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilmek tutum, davranış ve yetenekler kazandırmak için faaliyette bulunur.

j) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi ihtiyaç duyduğu her türlü taşınır ve taşınmaz malları edinir.

Araştırma Merkezinin Üyeleri

Madde 4 – (Mülga: RG-13/11/2000 - 24229) 

Organlar

Yönetim Organları

Madde 5 — (Değişik:RG-13/11/2000- 24229) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezinin organları Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.

Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6 — (Değişik:RG-13/11/2000- 24229)

a) Merkez Müdürü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil tayin eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olamaz. Altı ayı geçen vekalet durumunda yeni bir müdür atanır.

b) Müdür Yardımcıları: Merkez müdürü, üniversitenin görevli-aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için en fazla iki yardımcı seçer. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların da görevleri sona erer.

c) Merkez Yönetim Kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürü tarafından gösterilen 6 aday arasından Rektör tarafından atanan 4 üyeden oluşur.”

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 – Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi’nin amacı doğrultusunda yıllık çalışma programını hazırlar. Ayrıca Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü’ne sunar.

Madde 8 – Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır.

Kadrolar

Madde 9 – Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre Rektörlükçe tahsis edilecek kadrolara yapılacak atamalar, sözleşmeli personel veya 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilebilecek elemanlarla karşılanır.

Madde 10 – Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.