Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi

Yönetmelik

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK VE ÇANAKKALE

SAVAŞLARINI ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AÇASAM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Savaşları konusunda bilimsel çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası farkındalığı arttırmak, kamuoyunun doğru bilgi edinmesini sağlamak, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlamak ve genç kuşaklarda Mustafa Kemal Atatürk ile Çanakkale Savaşları konusunda milli bilincin oluşmasına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çalışma alanına giren konularda kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, çalıştay, söyleşi, hizmetiçi eğitim, sergi, kurs ve yaz okulu düzenlemek, Merkezin amaçlarına uygun tanıtım filmleri, belgeseller, videolar hazırlamak ve yayınlamak, dijital platformlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek, TV yayınlarına katılmak.

b) Üniversite içinden veya dışından Merkezin amaçları ile ilgili olarak talep edilmesi halinde danışmanlık hizmeti vermek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitap gibi her türlü basılı ve dijital materyali hazırlamak ve yayımlamak.

ç) Üniversitenin imzalayacağı iş birliği anlaşmaları kapsamında değişim programlarına destek vermek, iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanan bilimsel ve ekonomik alanlarda, kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarının her düzeydeki personelinin karşılıklı eğitimler alabilmesi için kurs, seminer, staj ve benzeri faaliyetlere imkân sağlamak, Atatürk ve Çanakkale Savaşları ile ilgili belgeleri, dokümanları Merkezde toplamak, bu alandaki araştırmaları kolaylaştırmak için bir dokümantasyon ve arşiv merkezi kurmak, Atatürk ve Çanakkale Savaşları konusunda eğitim-öğretim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda saha çalışmaları gerçekleştirmek.

e) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda eğitimler düzenlemek.

f) Öğrencilerin ve araştırmacıların Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmalarını desteklemek; bu süreçlere iş birliği anlaşmaları ve protokoller yoluyla katkıda bulunmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yerli ve yabancı uzmanlar ve bilim insanları ile iş birliği yapmak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetleri planlamak ve uygulamak.

h) Merkezin amaçlarına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet süresi altı aydan fazla olamaz. Altı ayı geçen vekalet durumunda yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkezin çalışma planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak amaca uygun projeler yapılmasını ve karşılıklı iş birliğini gerçekleştirilmesini sağlamak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Merkeze bağlı birimlerin veya çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

g) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Geçerli mazereti olmaksızın üst üste iki kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Gerekli durumlarda çalışma grupları oluşturulmasına ilişkin Müdür tarafından getirilen önerileri karara bağlamak, çalışma gruplarında çalışacak personel sayısı ile çalışma gruplarının görevlerini belirlemek.

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

d) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları inceleyip onaylamak.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

f) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitede görevli veya diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görevli uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin bitmesi durumunda veya kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde Danışma Kurulu üyelikleri sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14- (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve ilgili konuda uzmanlaşmış Üniversite dışındaki diğer kişilerden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma grupları, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili raporu Müdüre sunar. Müdür, Yönetim Kurulu adına çalışma gruplarının etkinliklerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18- (1) 29/4/1994 tarihli ve 21919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.